ข่าวและเหตุการณ์

อบรมเชิงวิชาการ เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าทีและพนักงานของทางโรงพยาบาลด้วยระบบHA

อบรมเชิงวิชาการ เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าทีและพนักงานของทางโรงพยาบาลด้วยระบบHA ของทางโรงพยาบาลให้มีการปฏิบัติแล้วกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกที่ทางส่วนตัวไปอบรมในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความรู้และสามารถต่อยอดในการทำงานของแต่ล่ะแผนกได้ โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการทุกท่าน ร่วมประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เพื่อรับฟังนโยบายจากท่านผู้อำนวยการ มีการประชุมด้วยกัน 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. รอบที่ 2 เวลา 13.30 น. และมีอาหารให้รับประทานด้วย

error: เนื้อหาถูกป้องกัน