ข่าวและเหตุการณ์

โครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติคุณภาพ
Excellent Service Behavior: ESB

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 แพทย์หญิงกาญจนา ภารุรัตนโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชารักษ์เวชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติคุณภาพ ณ โรงแรมพรมพิมาน โดยจัดการอบรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 โดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนผ่านการตรวจคัดกรอง ATK และใส่หน้ากากอนามัยตลอดการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

error: เนื้อหาถูกป้องกัน