ข่าวและเหตุการณ์

มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร ประจำปี 2565

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 14.00น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรบุคลากร มอบทุนโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงกาญจนา ภานุรัตน์โสภณ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล โดยในปีนี้มีบุตรบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 26 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวครอบครัวประชารักษ์ ขอให้เด็กๆมีสติปัญญาในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะได้พัฒนาชีวิตตนเอง สังคม และประเทศชาติ สืบไป

error: เนื้อหาถูกป้องกัน